1. AVIS LEGAL

El present avís legal, es de visualització obligada i regula les condicions d’ús que s’han de seguir i respectar per part dels usuaris de la pàgina web. És important i imprescindible llegir el present avís atentament, donat que el fet d’accedir i utilitzar els seus continguts implica que l’usuari ha llegit i acceptat (sense més reserves que les que estableix la llei) les condicions establertes a continuació.

Informació general

En compliment de la legislació relativa a la societat d’informació i comerç electrònic- així com la corresponent legislació complementària que pogués ser d’aplicació- s’informa que el titular del lloc web és VISIT-M, S.L.- d’ara en endavant “VISIT-M”-, societat mercantil andorrana, degudament inscrita al registre de societats del Govern d’Andorra.

“VISIT-M” es reserva el dret de modificar parcial o totalment i en qualsevol moment, sense necessitat d’avís previ, la presentació i continguts de la seva pàgina web, així com els seus serveis. Igualment, es reserva el dret de modificar o adaptar de manera unilateral, lliurement i en qualsevol moment, sense necessitat d’avís previ, les presents condicions generals d’ús amb l’objecte d’adequar-les a la legislació vigent.

Les presents condicions generals s’han establert en data 5 de març de 2016, per la qual cosa, serà necessari comprovar la data d’emissió cada vegada que l’usuari es connecti a la nostra pàgina web amb l’objecte de tenir la certesa que no s’ha produït cap modificació que pugui afectar l’usuari.

Condicions generals d’ús

L’accés a la pàgina web de “VISIT-M” per part de l’usuari és gratuïta i està condicionada a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves, de les presents condicions generals d’ús, vigents al moment de realitzar l’accés, per la qual cosa demanem que es llegeixin atentament per part de l’usuari. Si l’usuari de la pàgina web no està d’acord amb amb les presents condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar la pàgina web, així com de realitzar operacions i/o transaccions mitjançant la mateixa. Com a conseqüència, tant la navegació per la pàgina web de “VISIT-M” o qualsevol dels seus possibles dominis, així com la potencial adquisició de qualsevol producte mitjançant les mateixes, pressuposen que l’usuari ha llegit i acceptat les presents condicions d’ús.

“VISIT-M”, en el marc de la seva activitat, posa diferents continguts a disposició dels usuaris, a efectes que aquest puguin realitzar un ús racional dels mateixos, i satisfer les seves necessitats sense poder realitzar una explotació comercial de dits continguts, no comportant cap tipus de relació professional, mercantil o laboral amb l’usuari, excepte en aquells casos expressament previstos a tal efecte.

L’accés a la pàgina web de “VISIT-M” és gratuït i no requereix cap tipus de subscripció i/o registre previ. No obstant, per a poder utilitzar determinats serveis d’accés restringit, en cas de que s’hi incloguin, es pot sol·licitar la subscripció prèvia, així com la complimentació de determinats formularis. Aquests casos seran degudament identificats, indicant en cada moment els procediments necessaris a l’objecte de procedir al registre corresponent. Tot allò relatiu a dits serveis i/o accessos restringits queden subjectes a la normativa interna de “VISIT-M”, la qual serà posada en coneixements de l’usuari en el moment adequat – en cas de ser necessari- per tal de que disposi de la informació necessària que li permeti el seu obligat compliment. Així mateix, els diferents serveis que “VISIT-M” pot posar a disposició dels seus usuaris poden portar associats condicions d’us especifiques que hauran de ser observades i respectades pels usuaris dels mateixos.

L’accés a la pàgina web de “VISIT-M” s’haurà de realitzar per l’usuari d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic, les presents condicions d’ús i amb el compromís per part de l’usuari d’un ús racional i acord amb la legislació aplicable, privant-se d’utilitzar la pàgina web per la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral i a les bones costums, així com per l’ús lesiu dels drets i interessos de tercers. L’accés per part de l’usuari es realitza sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’usuari que respondrà, en tots els casos, dels possibles danys i perjudicis que pugui causar a tercers, incloent “VISIT-M”.

La pàgina web de “VISIT-M” pot contenir enllaços que condueixin a altre pàgines web gestionades per tercers aliens a “VISIT-M”. En tals casos no podem garantir els continguts i informacions contingudes en aquestes pàgines ni assumir cap mena de responsabilitat pels continguts que puguin aparèixer en dites pàgines de tercers i alienes a “VISIT-M”, quedant eximits de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin derivar de la utilització de dites pàgines web alienes a “VISIT-M”. La inclusió d’enllaços a altres pàgines web alienes a “VISIT-M” té una finalitat merament informativa i, en alguns casos, suposa suggeriments, invitacions o recomanacions respecte de les mateixes.

Així mateix, existeix la possibilitat de compartir continguts o qualsevol tipus d’informació mitjançant les xarxes socials, com poden ser – a títol enunciatiu i no limitatiu- Twitter, Facebook o altres similars, quedant dita activitat sotmesa a les condicions d’ús i de registre expressament establertes per dites plataformes, sense que “VISIT-M” assumeixi cap tipus de responsabilitat pels continguts publicats en les mateixes pels usuaris.

“VISIT-M” es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés- parcial o total- a la seva pàgina web per causes relacionades amb la seva millora, manteniment o per la revisió dels seus continguts o la seva programació, així com per qualsevol altre motiu.

Amb el límits establerts per la llei, “VISIT-M” no assumeix cap tipus de responsabilitat derivat de la falta de veracitat, integritat, actualització o precisió de les dades o informacions que continguin les seves pàgines web. Els continguts i informacions de les pàgines web de “VISIT-M” han estat elaborats per professionals degudament qualificats en l’exercici de la seva professió.

Drets de propietat intel·lectual

Els drets relatius a la propietat intel·lectual i industrial (entenent com a tal, a títol enunciatiu i no limitatiu, marques, logotips, textos, noms comercials, fotografies, icones, imatges, vídeos, gràfics, etc…, així com el dissenys gràfic, presentació, arquitectura de navegació, programes, codi font i altres elements del o dels diferents softwares continguts en la pàgina web de “VISIT-M”) són propietat de VISIT-M, S.L. o, en el seu cas, de les empreses representants i/o proveïdores dels serveis ofertats mitjançant aquesta pàgina web. En conseqüència, es troben subjectes als corresponents drets de propietat intel·lectual e industrial protegits per la legislació Andorrana e internacional.

Sense la prèvia autorització per escrit -o per qualsevol altre mitjà fefaent-, de “VISIT-M” o, en el seu cas, de les empreses representants i/o proveïdores del serveis ofertes mitjançant aquesta pàgina web, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre o manipular els continguts subjectes a aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, excepte per aquell ús que no excedeixi la utilització normal i necessària per a la visita a la pàgina web i/o l’ús dels serveis inclosos en aquesta. De tal sort, l’accés a la pàgina web i als seus continguts, així com al serveis oferts en la mateixa, en cap cas suposa per part de “VISIT-M” ( o, en el seu cas, de les empreses representants i/o proveïdores dels serveis oferts mitjançant aquesta pàgina web) la renúncia, la transmissió, o la cessió -total o parcial- dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets per la utilització, explotació, alteració, reproducció o distribució o comunicació pública d’aquests continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit -o per qualsevol altre mitjà fefaent- dels respectius titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial. No obstant l’anterior, no queda limitat el dret de l’usuari de visualització ni obtenció de copies privades de seguretat d’aquests continguts, sempre que els mateixos siguin exercits per l’usuari segons el principis de bona fe, amb el compromís per part de l’usuari d’un ús racional i d’acord amb la legislació aplicable, i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial dels titulars dels corresponents drets de propietat, s’utilitzin dits continguts sense finalitats comercials i exclusivament per un us i informació personal de l’usuari.

Qualsevol ús inadequat per part dels usuaris dels continguts d’aquesta pàgina web, protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, serà responsabilitat exclusiva dels usuaris. Així mateix, “VISIT-M” no assumirà cap tipus de responsabilitat que es pogués derivar de qualsevol tipus d’alteració, modificació, supressió, o manipulació dels continguts d’aquesta pàgina web, realitzats per tercers aliens a “VISIT-M”.

Igualment, queda expressament autoritzat l’establiment, per part de tercers, d’enllaços amb la pàgina web de “VISIT-M”, sempre que dits enllaços no tinguin una finalitat comercial o promocional prèviament autoritzada per “VISIT-M”. En qualsevol cas, els enllaços establerts per tercers amb la pàgina web de “VISIT-M”, haurà en tot moment de permetre a l’usuari tenir el coneixement de que accedeix a la pàgina web de “VISIT-M” i haurà de fer-se visible en el seu navegador la URL corresponent a aquesta pàgina web, com signe inequívoc de dit accés a la pàgina web de “VISIT-M”.

Finalment, i respecte a les potencials informacions i continguts de tercers presents a la nostra web, “VISIT-M” els ha obtingut mitjançant fonts considerades com a fiables i, si bé s’han adoptat les mesures raonables per assegurar que la informació sigui la correcta, “VISIT-M” no pot garantir que en tot moment i circumstància, dita informació sigui exacta, complerta o actualitzada i, en conseqüència, l’usuari no ha de confiar en la mateixa com si així ho fos. “VISIT-M” declina qualsevol responsabilitat derivada per l’error o omissió de la informació i continguts de tercers presents a la nostra pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals d’ús s’aplicaran, s’executaran i seran interpretades en tots els seus termes segons la legislació Andorrana i, conseqüentment, l’usuari renúncia- excepte en els que això no fos possible per ministeri de la llei- a qualsevol fur que li pogués correspondre, sotmetent-se a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del Principat d’Andorra per la solució dels conflictes que poguessin sorgir en relació a les presents condicions d’ús.

2. POLITICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL

Mitjançant el present avís legal relatiu a la política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal, els informem de les condicions d’ús que s’han de complir i respectar pels usuaris de la pàgina web. Es important i imprescindible llegir el present avís atentament, donat que el fet d’accedir i utilitzar els seus continguts implica que el usuaris ha llegit i accepta- sense més reserves que les que estableixi la llei- les condicions establertes a continuació.

En compliment de la llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, així com de la corresponent normativa que la pugui desenvolupar, l’informem que les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari – ja sigui mitjançant la complementació de formularis o que puguin ser aportats per l’usuari per mitjà de les diferents adreces de correu electrònic amb les que ens puguin contactar- seran incloses i incorporades als corresponents arxius de dades personals propietat y responsabilitat de “VISIT-M”.

El fet que l’usuari proporcioni a “VISIT-M” informació i dades de caràcter personal -ja sigui mitjançant la complementació de formularis o que puguin ser aportats pels usuaris mitjançant les diferents adreces de correu electrònic amb les que ens puguin contactar- implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades de caràcter personal que proporciona seran tractades i incorporades als nostres arxius juntament amb totes les dades que es puguin generar en relació a la seva participació o us dels diferents serveis que s’ofereixen a la nostra pàgina web, si bé entenent, que en tot cas, amb caràcter revocable. Així mateix, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades de caràcter personal aportades son seves, actuals, exactes i verídiques, i dona el seu consentiment a l’efecte de poder rebre informació relacionada amb els serveis que presta el responsable del tractament d’aquestes dades i informació.

Així mateix, informem a l’usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, aplicant les mesures de seguretat oportunes establertes en dita legislació a l’objecte d’impedir l’accés o l’ús indegut de les dades de l’usuari, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua. En qualsevol cas, “VISIT-M” no es responsabilitza del tractament de les dades de caràcter personal de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir mitjançant els diferents enllaços que pugui contenir la pàgina web de “VISIT-M”.

Els menors de 18 anys no han de facilitar les seves dades personals a “VISIT-M” sense la prèvia autorització dels pares o tutors. Preguem als nostres usuaris que si són menors de 18 anys sol·licitin als seus pares, tutors o representants legals que es posin en contacte amb “VISIT-M” de forma prèvia.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en relació amb les seves dades de caràcter personal, sol·licitant tal qüestió mitjançant correu electrònic a la direcció info@visit-m.com.

Finalitat del tractament de les dades

Les dades de caràcter personal que sol·licitem als usuaris són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per les finalitats per les quals es recullen. En cap cas aquestes dades de caràcter personal seran utilitzades per a finalitats diferents per les quals es cedeixen per part de l’usuari, no estan obligat l’usuari a cedir-les, si bé són absolutament necessaris i imprescindibles a l’objecte de poder prestar els serveis que “VISIT-M” presta als seus usuaris.

Excepte que s’especifiqui expressament, es considerarà necessari complimentar tots els camps d’informació de cada formulari que pugui ser posat a disposició de l’usuari a l’objecte de poder prestar determinats serveis. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici- directe o indirecte- que pugues ocasionar a “VISIT-M”, o a qualsevol tercer, per complimentar els formularis amb informació falsa, inexacta, incomplerta o no actualitzada.

Cessió de dades

“VISIT-M” l’informa que les dades de caràcter personal que sol·licitem als usuaris són tractades confidencialment i utilitzades exclusivament en l’àmbit intern i per a les finalitats indicades, de forma que “VISIT-M” no les cedeix ni comunica a cap tercer, excepte que l’usuari ens autoritzi per fer-ho, de forma expressa o en els casos legalment previstos.

Us de “cookies”

La pàgina web de “VISIT-M” utilitza tecnologia de registre (habitualment anomenades “cookies”) a l’objecte de millorar la navegació, eficiència i seguretat de la seva pàgina web, consistents en petits arxius de text que es guarden a l’ordinador (o qualsevol altre aparell electrònic amb el qual s’accedeixi a la pàgina web) els quals seran utilitzats pel mateix. Existeixen varis tipus de “cookies”, si bé en la majoria dels casos duren només els temps que es visita la pàgina web, borrant-se automàticament un cop finalitzada la visita a la pàgina web.

A l’objecte de permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les “cookies” instal·lades a l’equip de l’usuari, aquest pot fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordenador ( o a qualsevol altre aparell electrònic amb el que s’accedeixi a la pàgina web).